Algemene voorwaarden


Copyright © 2016 KangaCoders,


Artikel 1.

Deze voorwaarden zijn geldig voor alle klanten, leveranciers en derden, die al dan niet verbonden door een voorafgaandelijke overeenkomst, handelen met KangaCoders.

De klant ontvangt deze voorwaarden bij de offerte, als bijlage bij de overeenkomst en specifiek voor wat de betalingsmodaliteiten betreft bij de facturen van KangaCoders Door ondertekening van de offerte of de overeenkomst of de aanvaarding van de factuur erkent de klant kennis genomen te hebben van en in te stemmen met deze voorwaarden. Tenzij uitdrukkelijk overeengekomen wordt de toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant uitdrukkelijk van de hand gewezen.

De meest recente versie is terug te vinden op http://www.kangacoders.com/algemene-voorwaarden of op eenvoudig verzoek per post of fax te verkrijgen.

Indien er wijzigingen aangebracht worden, treden die in 30 dagen na bekendmaking ervan op de KangaCoders-website en/of aan de klant zelf. Indien een wijziging redelijkerwijze niet aanvaardbaar is, is de klant gerechtigd de overeenkomst te beëindigen – de overeenkomst neemt dan een einde op de 30e dag na verzending van de kennisgeving van de wens tot beëindiging door de klant.


Artikel 2.

Offerte en overeenkomst

2.1. De door KangaCoders gemaakte offertes zijn geldig gedurende 30 dagen, daarna hebben zij een louter informatieve waarde. Alle prijzen zijn steeds exclusief BTW (tenzij anders vermeld). Prijzen zijn indicatief en kunnen onderhevig zijn aan prijswijzigingen. Indien de aanvaarding van de offerte, zelfs op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is KangaCoders daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij uitdrukkelijk vermeld in de overeenkomst. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten, en samengestelde prijsopgaves verplichten geenszins KangaCoders tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

2.2. Een overeenkomst komt pas tot stand na ondertekening van een document door de klant of een bevoegde vertegenwoordiger, waarin enerzijds een duidelijke projectomschrijving met gedetailleerde prijsopgave werd opgenomen, alsook specifieke uitvoeringsmodaliteiten en de voorliggende algemene voorwaarden.

Enkel indien de overeenkomst uitdrukkelijk verwijst naar de offerte blijven deze bepalingen geldig. In het andere geval primeren de bepalingen van de overeenkomst.


Artikel 3.

Gebruikersvoorwaarden

3.1. Verplichtingen en beperkingen van de klant

De klant zal zich ervan weerhouden de diensten te gebruiken of doen gebruiken voor onrechtmatige handelingen, het plegen van strafbare feiten en/of voor handelingen die in strijd zijn met deze gebruikersvoorwaarden of de algemene voorwaarden.

De klant mag geen processen of handelingen toepassen, waarvan hij redelijkerwijze kan vermoeden dat dit KangaCoders en/of klanten van KangaCoders hindert of het gebruik van diensten nadelig beïnvloedt.

De klant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor ieder gebruik van de geleverde diensten, onder meer de vertrouwelijkheid en het gebruik van zijn toegangscodes, e-mailadressen,...

De klant is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KangaCoders niet gerechtigd enige rechten en plichten die voortvloeien uit deze of een andere overeenkomst over te dragen aan derden.

Illegale activiteiten - Het KangaCoders netwerk en de gehuurde infrastructuur mogen in geen enkel geval gebruikt worden voor het opslaan of verspreiden van illegale software. Het is ten strengste verboden om illegale software te verdelen via een om het even welke hostingdienst aangeboden door KangaCoders. Als KangaCoders dergelijke praktijken vaststelt, zal het overgaan tot een onmiddellijke stopzetting van de dienstverlening in kwestie. De bevoegde instanties zullen eveneens onmiddellijk op de hoogte gebracht worden.

Auteursrechterlijk beschermd materiaal - Het verspreiden, beschikbaar stellen en aanbieden van auteursrechtelijk beschermd materiaal zoals bijvoorbeeld videobeelden, muziek, teksten, beeldmateriaal,... zonder voorafgaande toestemming van de auteur via de infrastructuur van KangaCoders, wordt eveneens beschouwd als een illegale activiteit waarbij de zelfde maatregelen worden genomen. In geval de klant materiaal op een door KangaCoders ontwikkelde website plaatst of aan KangaCoders aanlevert met het doel dit op een website of in een applicatie te plaatsen of erin te verwerken, garandeert hij over alle rechten, inclusief reproductierechten, te beschikken van het materiaal (zoals o.a. teksten, vertalingen, documenten, foto’s, video’s, grafische elementen, enz…).

X-rated content - Het aanbieden van seksueel getinte inhoud die verboden wordt door het Belgisch recht zal in geen geval aanvaard worden door KangaCoders Bij vaststelling van inbreuk op deze richtlijn zal onmiddellijk overgegaan worden tot het blokkeren van de toegang van de klant tot deze gegevens en verwittiging van de bevoegde instanties.

Dezelfde regeling geldt voor haatdragende, vulgaire, racistisch getinte, etnisch onverantwoorde, discriminerende of ander tot deze noemer behorend materiaal.

Spam – UCE (Unsolicited Commerce Email) - Spamming – het verzenden van massa e-mail via een KangaCoders server of een e-mailadres dat beheerd wordt via een KangaCoders server is ten strengste verboden. Klanten zijn eveneens strafbaar als massa e-mails worden verzonden via een externe server maar die links bevatten naar inhoud die beschikbaar gesteld is op KangaCoders servers. Bij vaststelling van activiteiten ingaand tegen deze regels zal de betrokken account onmiddellijk worden afgesloten.

Algemeen verboden activiteiten hebben betrekking op misbruik van de aangeboden infrastructuur zowel ten nadele van KangaCoders als van derden. Het is bijgevolg ten strengste verboden om:

Gebruik te maken van de KangaCoders servers voor de verspreiding van software met als enig doel schade te berokkenen aan derden waaronder virussen, trojan horses, programmeercode met als doel gegevens te wissen of te beschadigen, hardware te beschadigen of vernietigen of meer in het algemeen de aangeboden diensten te beschadigen.

Denial-of-service attacks te lanceren op KangaCoders servers of gebruik te maken van KangaCoders servers voor het lanceren van DoS attacks op andere servers.

Software, scripts of andere inhoud aan te bieden die een dermate hoog verbruik van systeembronnen tot gevolg hebben, waaronder bijvoorbeeld CPU gebruik, geheugen gebruik, netwerkbronnen, ... Bij dergelijke vaststelling zal de mogelijkheid aangeboden worden om hetzij te betalen voor bijkomende diensten op basis van de verbruikte diensten, hetzij het verbruik terug te dringen naar aanvaardbare normen of over te schakelen naar een andere hosting dienst. Indien niet ingegaan wordt op één van de aangeboden alternatieven, zal de betrokken hosting account afgesloten worden zonder verdere verwittiging. KangaCoders bepaalt zelf wat valt onder een aanvaardbaar gebruik van serverbronnen.

Poortscans te lanceren op KangaCoders servers tenzij de expliciete en schriftelijke toestemming daartoe gegeven is door KangaCoders zelf, bijvoorbeeld in het kader van een security audit van een server.

De diensten te gebruiken om e-mail adreslijsten aan te leggen met als doel het verzenden van massa e-mails.

De diensten te gebruiken om schade te berokkenen aan het imago en de reputatie van KangaCoders

Klachten en overtredingen - Klachten of vastgestelde overtredingen van derden kunnen per e-mail gemeld worden. KangaCoders zal bij een vaststelling van een overtreding op de hierboven opgesomde onderwerpen de betrokken klant verwittigen en, naargelang de aard van de overtreding, overgaan tot één of meerdere van de volgende acties:

De dienstverlening naar de betrokken klant voor onbepaalde tijd stopzetten

De dienstverlening naar de betrokken klant definitief beëindigen

Additionele kosten en boetes aanrekenen

De betreffende inhoud verwijderen

Alle nodige stappen zetten om een einde te maken aan het misbruik.

3.2. Specifieke diensten

Voor de hierna vermelde diensten garandeert KangaCoders een aanvaardbare beschikbaarheid met inachtneming van het feit dat de aangeboden diensten in een gedeelde omgeving verstrekt worden, waarbij bepaalde handelingen van derden mogelijkerwijs niet onder de controle van KangaCoders vallen.

Domeinregistratie - De mogelijkheid van registratie van een domeinnaam wordt bepaald door nationale en internationale regels. KangaCoders biedt geen garantie dat de gewenste domeinnaam geregistreerd zal kunnen worden, zelfs indien blijkt dat op het moment van de vraag van de klant de domeinnaam nog beschikbaar is. Voor wat de .be-domeinnamen betreft verklaart de klant zicht uitdrukkelijk akkoord met de algemene voorwaarden voor eindgebruikers vastgelegd door DNS vzw (hier bijgevoegd indien relevant en/of te raadplegen op de website www.dns.be).

Hosting/e-mail/beveiliging – KangaCoders kan niet aansprakelijk gesteld worden voor tijdelijke onbeschikbaarheid of verlies van data gedurende deze tijdelijke onbeschikbaarheid, noch voor schade ten gevolge van acties door derden die deze voorziene beveiliging proberen te omzeilen. KangaCoders voorziet een veilige omgeving voor deze diensten, gebruik makend van een fire-wall en in bepaalde gevallen van SSL of een beveiligde omgeving.

Design (ontwerp) - Bij het ontwerpen van een nieuwe website of applicatie maakt KangaCoders eerst een basisontwerp en legt dit ter goedkeuring voor aan de opdrachtgever. Laatstgenoemde controleert dit ontwerp en geeft commentaar, opmerkingen of aanmerkingen zo spoedig mogelijk door aan KangaCoders. Wanneer de opdrachtgever niet binnen een redelijke termijn reageert op het basisontwerp, gaat KangaCoders ervan uit dat de opdrachtgever akkoord gaat met het basisontwerp. Na ontvangst van de reacties van de opdrachtgever op het basisontwerp of het binnen een redelijke termijn uitblijven van zulke reacties gaat KangaCoders over tot het voltooien van de volledige website of applicatie.

Webontwikkeling - KangaCoders kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het ontbreken van gegevens op de website of in de applicatie omwille van niet opzettelijke fouten in programmatuur of voor het vermelden van incorrecte informatie op de website of in de applicatie. De klant heeft de eindverantwoordelijkheid rond de content op de website of in de applicatie. Bugs (fouten) worden gratis opgelost gedurende de eerste 6 maanden na oplevering van een project. Wijzigingen op vraag van de klant (buiten de scope van het project) worden gerekend aan uurtarief.

Online advertenties - KangaCoders kan op verzoek van de klant diens zichtbaarheid op internet verhogen door het kopen van mediaruimte bij diverse aanbieders (bv. via Google Advertenties). In afwijking van de normale betalingsregels, verbindt de klant zich er toe om het budget dat KangaCoders voor het leveren van deze diensten ter beschikking wordt gesteld, integraal vooraf te betalen, aangezien KangaCoders deze mediaruimte onmiddellijk dient te betalen aan de diverse aanbieders.

3.3. Eigendomsbepaling

De klant blijft te allen tijde eigenaar van het door hem aangeleverde materiaal (teksten, fotos’s, enz.). Bij beëindiging van de samenwerking wordt dit materiaal (ev. in gewijzigde vorm, indien dit noodzakelijk was voor de realisatie van het project) terug aan de klant bezorgd.

Bij beëindiging van de samenwerking met KangaCoders, heeft de klant het recht om de source-code van de website of applicatie te ontvangen binnen redelijke termijn. In deze source code zitten alle scripts, databases en grafische elementen van de website of applicatie met uitzondering van alle elementen uit het CMS ontwikkeld door KangaCoders. De klant heeft geen recht op de source-code van dit CMS en heeft geen recht op een vergoeding wegens het ontbreken van dit stuk source code. Er kan geen gratis support geleverd worden door KangaCoders om deze source code te verduidelijken.


Artikel 4.

Termijnen en meerwerk

4.1. De door KangaCoders opgegeven uitvoeringstermijnen zijn slechts informatief. Overschrijding van de termijnen geeft geen aanspraak op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Wanneer KangaCoders, wegens overmacht, in de onmogelijkheid verkeert om de overeenkomst uit te voeren, zelfs wanneer de overmacht niet tot blijvende en/of volstrekte onmogelijkheid tot uitvoering leidt, heeft KangaCoders het recht om het contract te annuleren door eenvoudige schriftelijke betekening aan de klant van de reden die de uitvoering van het contract verhindert. De klant heeft in dat geval geen recht op schadevergoeding.

4.2. Meerwerk - Is met de opdrachtgever een vaste prijs overeengekomen dan zal deze vaste prijs slechts betrekking hebben op de in de overeenkomst genoemde werkzaamheden en diensten van KangaCoders Eventuele werkzaamheden en diensten die in aanvulling of wijziging daarop in opdracht van opdrachtgever door KangaCoders worden geleverd, hierna te noemen “meerwerk”, zullen indien en voor zover hiermee meer dan 10% van de overeengekomen vaste prijs is gemoeid, op basis van nacalculatie tegen de gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening worden gebracht.

De navolgende omstandigheden kunnen aanleiding geven tot meerwerk:

a) uitbreiding of wijziging van analyse, pakket van eisen en wensen of ontwerp, nadat deze door opdrachtgever is goedgekeurd;

b) eisen, wensen, randvoorwaarden of verwachtingen van opdrachtgever die ten tijde van het aangaan van de overeenkomst niet, of niet in volle omvang, of onvoldoende duidelijk aan KangaCoders kenbaar zijn gemaakt;

c) gebreken en tekortkomingen in producten of diensten van derden, die door KangaCoders in redelijkheid niet waren te voorzien dan wel waarop KangaCoders weinig of geen invloed kan uitoefenen;

d) tekortschietende medewerking van opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst.

Afhankelijk van de impact van de gevraagde wijzigingen kan dit leiden tot een herziening van de overeenkomst.


Artikel 5.

Betalingsmodaliteiten

Voorschot - Bij ontvangst van een ondertekende overeenkomst is een voorschot van 25% van het totale factuurbedrag opeisbaar. Dit voorschot kan onder geen enkel beding worden teruggevorderd.

Oplevering - In de overeenkomst kunnen specifieke deeltijdse opleveringsmomenten worden voorzien. De klant moet uitdrukkelijk toestemming geven om de website (geheel of gedeeltelijk) of applicatie on line te plaatsen.

Prijsherzieningsclausule - Een herziening van de prijs aan de hand van door beide partijen als aannemelijk aanvaarde indicatoren is te allen tijde mogelijk. In functie van de aard van het project kan in de overeenkomst een specifieke clausule opgenomen worden.

Termijn van betaling - Tenzij anders is overeengekomen of vermeld op de factuur, zijn de facturen betaalbaar ten laatste dertig dagen na ontvangst van de factuur. Betwistingen dienen binnen de vijf werkdagen na ontvangst van de factuur per aangetekend schrijven aan KangaCoders kenbaar gemaakt te worden. Voor iedere vertraging in de betaling is de klant vanaf de vervaldag van de factuur van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 1% per begonnen maand en zulks onverminderd eventuele schadevergoeding en kosten. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 250 euro als schadebeding, dit zonder voorafgaande ingebrekestelling en bovenop de hoofdsom, de verwijlinteresten, innings-, aanmanings-, vervolgingskosten en onkosten ten gevolge van tijdverlies en gerechtelijke of juridische kosten. Dit schadebeding doet geen afbreuk aan de verplichting de bedongen verwijlintresten te betalen.

Eigendomsvoorbehoud - Totdat de koper volledig en definitief heeft betaald, behoudt KangaCoders het volledige eigendomsrecht op de producten en diensten. Alle risico’s zijn evenwel ten laste van de klant. De betaalde voorschotten blijven de verkoper verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop. De klant verbindt er zich toe om deze verkoopsvoorwaarden te tonen aan ieder openbaar ambtenaar die op de nog niet volledig betaalde producten en diensten ten voordele van derden beslag zou komen leggen.

Uitdrukkelijk ontbindend beding - Bij niet-betaling van de factuur binnen de voorziene termijn, verklaart de klant expliciet dat KangaCoders niet langer gehouden is de vooropgestelde diensten te garanderen, noch kan zij aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die zou kunnen ontstaan op dat moment. Indien na rappelering de klant in gebreke blijft de geleverde diensten en producten te betalen of op een of andere manier zijn verplichtingen niet is nagekomen, kan KangaCoders, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een deel van het contract of het volledige contract ontbinden, door melding aan de klant via een eenvoudige aangetekend schrijven.


Artikel 6.

Privacy policy – bescherming van de persoonlijke levenssfeer

KangaCoders verzamelt en bewaart persoonlijke informatie die u ons verstrekt via de website, e-mail, telefoon, telefax,… Daarnaast registreert KangaCoders alle informatie die ons toelaat u op een correcte wijze te factureren en dit in geval van betwisting te staven. Indien u gebruik maakt van internetdiensten (bv. hosting,….) wordt eveneens informatie over het gebruik van die diensten bijgehouden (logfiles). In bepaalde gevallen maakt KangaCoders van zogenaamde 'cookies' (kleine stukjes informatie die op de harde schijf van de gebruiker weggeschreven worden om het gebruik van een website te vergemakkelijken).

deze informatie wordt gebruikt om een optimale dienstverlening te kunnen garanderen:

om met de klant te communiceren

om de klant op de hoogte te houden van diensten en aanbiedingen van KangaCoders

om statistische, anonieme informatie te genereren (bv. voor trafiek- en profielanalyse)

om problemen en misbruiken te kunnen opsporen

Deze informatie kan door KangaCoders gebruikt worden voor acties of berichten van commerciële aard. KangaCoders verbindt er zich echter toe deze gegevens nooit vrij te geven aan derden zonder de expliciete toestemming van de betrokken partij, tenzij dit wettelijk verplicht is.

Bij registratie van internetdomeinnamen zijn is KangaCoders verplicht om de naam, bedrijfsnaam, adres, e-mailadres, telefoon- en faxnummer, de start- en vervaldatum van de registratie en de bijhorende nameserverinformatie door te geven aan de organisatie die de domeinextensie beheert. Deze informatie is publiek toegankelijk via het WHOIS protocol en via sommige websites. De publieke aard van deze informatie is eigen aan de werking van de domeinnaamprocedures en valt volledig buiten de bevoegdheid van KangaCoders voor wat betreft het eventuele gebruik door deze organisaties of derden van deze informatie.

KangaCoders verwijst in haar portfolio op de website of andere commerciële documenten naar gerealiseerde projecten of projecten in ontwikkeling. Daarbij worden enkel algemeen gekende gegevens bekendgemaakt zoals de naam en aard van het project en een adresverwijzing of link naar een website. Klanten die dat wensen kunnen zich niettemin verzetten tegen deze vermeldingen.

In overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, worden alle gegevens waarover KangaCoders beschikt op verzoek medegedeeld en, indien de gebruiker dit wenst, binnen een redelijke termijn gratis gecorrigeerd. KangaCoders is verantwoordelijk voor het verwerken, opslaan en beheren van deze persoonlijke gegevens. Om uit de database verwijderd te worden volstaat het een e-mail te sturen. De gebruiker kan persoonlijke gegevens ten allen tijde op eenvoudig verzoek kosteloos inkijken. De bezoeker kan steeds verzet aantekenen tegen het gebruik van zijn gegevens voor doeleinden van direct marketing door KangaCoders

Wijzigingen aan de KangaCoders Privacyregeling zijn te allen tijde mogelijk, maar zullen aan de gebruikers meegedeeld worden via de website. De meest recente versie – die in voege treedt 30 dagen na publicatie op de website – is steeds terug te vinden op http://www.kangacoders.com/algemene-voorwaarden


Artikel 7.

Overige bepalingen

7.1. Aansprakelijkheid

KangaCoders is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade waarvan het in deze voorwaarden haar aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft bepaald. De aansprakelijkheid van KangaCoders blijft in elk geval beperkt tot de hoogte van het bedrag van het project zoals opgenomen in de overeenkomst. De klant vrijwaart KangaCoders voor elke vordering van derden, ook na de beëindiging van de overeenkomst. Wat de diensten afkomstig van derde leveranciers betreft, aanvaardt KangaCoders geen aansprakelijkheid boven of anders dan de aansprakelijkheid die de derde leveranciers bereid zijn te aanvaarden voor hun producten of diensten.

KangaCoders kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de onjuistheden of tekortkomingen in de gegevens zoals die vermeld staan op de door KangaCoders ontwikkelde websites of applicaties. Dit geldt zowel voor informatie die door KangaCoders zelf op de site werd geplaatst, alsook voor informatie afkomstig van de gebruikers (bv. via CMS).

Incorrecte gegevens of tekortkomingen op de site geven geen recht op een financiële compensatie. KangaCoders is niet verantwoordelijk t.a.v. gebruikers of derden voor mogelijk geleden directe, indirecte, incidentele schade, winstderving of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven en interpreteren van informatie.

KangaCoders biedt de websites of applicaties uitdrukkelijk aan “as is” (zoals ze on line te raadplegen zijn). Voor de technische realisatie ervan wordt een beroep gedaan op de meest aangewezen technieken in functie van het project. KangaCoders kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor het (tijdelijk) uitvallen of eventueel disfunctioneren van het systeem.

KangaCoders is niet verantwoordelijk voor links naar sites die beheerd worden door derden. KangaCoders oefent geen enkele controle uit over de voorgenoemde websites of applicaties en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud ervan. De opname van links naar deze websites of applicaties betekent niet dat KangaCoders de elementen goedkeurt die deze sites bevatten, en impliceert niet noodzakelijk een samenwerking tussen KangaCoders en de eigenaars van deze sites.

7.2. Bewijs - Zowel KangaCoders als de klant aanvaarden elektronische communicatie (bv. e-mail) als bewijsmiddel.

7.3. Klachten - Klachten over de geleverde diensten en producten dienen binnen de vijf werkdagen per aangetekend schrijven overgemaakt te worden aan KangaCoders Na deze termijn komt het bezwaar niet meer in aanmerking. Een klacht kan in geen geval een uitstel of schorsing van betaling verantwoorden.

7.4. Licenties en externe kosten - Alle kosten en verplichtingen verbonden aan softwarelicenties die specifiek aan het project toegewezen kunnen worden of aan registraties bij officiële overheidsinstanties vallen ten laste van de klant. De informatie die KangaCoders hierover verstrekt is louter indicatief.

7.5. Afwervingsclausule - De aangestelden van KangaCoders zijn uitsluitend in haar dienst. Bijgevolg verbindt de klant zich ertoe geen beroep te doen op de persoonlijke diensten in eigen naam en voor eigen rekening van aangestelden van KangaCoders

Bovendien verbindt de klant zich ertoe geen aangestelden van KangaCoders af te werven of in dienst te nemen binnen de twaalf maanden na uitdiensttreding bij KangaCoders, noch hen ertoe aan te zetten om hun overeenkomst met KangaCoders te verbreken met het oog op indiensttreding bij de klant, en dit onder verbeurte van een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan het bedrag van het laatste bruto jaarloon van de afgeworven aangestelde.

7.6 - Niet exclusiviteit - Tenzij anders zou zijn overeengekomen tussen KangaCoders en de klant, houdt het afsluiten van een overeenkomst tussen KangaCoders en de klant niet in dat KangaCoders, binnen het activiteitendomein van de klant, uitsluitend aan de klant diensten zou mogen leveren. De klant erkent uitdrukkelijk dat het KangaCoders vrij staat om aan (zelfs rechtstreekse) concurrenten van de klant diensten te leveren. Het is de uitsluitende verantwoordelijkheid van de klant om, desgevallend, voorafgaand aan het afsluiten van een overeenkomst met KangaCoders na te gaan of KangaCoders tevens diensten levert aan door de klant te identificeren concurrenten.

7.7. Toepasselijkheid - Indien één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden niet toepasselijk zouden zijn, blijven de overige onverminderd van toepassing. De rechten en verplichtingen die uit de overeenkomsten tussen KangaCoders en de klant voortvloeien kunnen noch gedeeltelijk, noch geheel worden overgedragen zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van KangaCoders

7.8. Bewijs en toepasselijk recht - Het Belgische recht is van toepassing. In geval van geschillen of betwisting is enkel de rechtbank van Antwerpen bevoegd.